InnoCAPE | Juriidiline teatis ja privaatsuseeskiri

JURIIDILINE TEATIS

InnoCAPE (Tööstusharu 4: innovatsioonikeskkonna ümberkujundamine avalike teenuseosutajate parema suutlikkuse kaudu) on Interregi BSR programmi toetatud projekt, mis haldab veebisaite domeeni *.innocape.eu all.

Veebilehtede vastutav töötleja ja teie isikuandmete töötlemine

Sunrise Valley teadus- ja tehnoloogiapark

Ettevõtte registrikood Leedu äriregistris: 3126224832

Aadress: Saulėtekio al. 15, LT-10224 Vilnius

Veebipõhine leping: https://ssmtp.lt/en/contacts/

Veebilehe www.innocape.eu suhtes kohaldatakse Leedu õigusakte.

Toimetus

Veebilehtede sisu loob InnoCAPE'i projektipartnerite teavitusrühm: https://innocape.eu/#partners

Autoriõigus

© InnoCAPE, 2020

Piltide, videote ja muu sisu reprodutseerimine on lubatud mitteärilistel eesmärkidel, tingimusel et viidatud on allikale, kui pole sätestatud teisiti. Kui teksti ja multimeediumi (heli, pildid, tarkvara jms) kujul oleva info reprodutseerimiseks või kasutamiseks on vaja eelnevalt taotleda luba, tühistab see luba ülalnimetatud üldsõnalise loa ja osutab selgelt sellega kaasnevatele kasutuspiirangutele.

Väline sisu

Meie veebileht sisaldab mitmesuguseid väliste veebilehtede hüperlinke ja lisatud sotsiaalmeediavooge. InnoCAPE ei vastuta väliste veebilehtede ja sotsiaalmeediakontode sisu eest, mida InnoCAPE'i toimetus ei halda.

Projekti veebilehed

Meie veebilehel on mitu üksikut projekti mikrosaiti. Nende veebilehtede sisu eest vastutab InnoCAPE'i projekti juhtiv partner – Sunrise Valley teadus- ja tehnoloogiapark.

Hostimine

Veebilehe www.innocape.eu haldaja on Telia Lietuva AB, Vilnius, Leedu (www.hostex.lt). Veebilehe dma.innocape.eu (DMA) haldaja on SIA CUBE Systems, Riia, Läti (www.cubesystems.lv). Veebilehe cmap.innocape.eu (CMAP) haldaja on SIA Gstream, Riia, Läti (www.easyhosting.lv).

 

PRIVAATSUSEESKIRI

Käesolev privaatsuseeskiri kohaldub ainult meie veebilehe ja mikrosaitide (alamveebilehtede) osas. Kui klõpsate mõne muu veebilehe lingil, peaksite tutvuma nende privaatsuseeskirjaga.

InnoCAPE suhtub isikuandmete kaitsesse väga tõsiselt. Anname endast parima, et töödelda teie isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitse üldmäärusega. Käesolev privaatsuseeskiri selgitab, kuidas me kasutame teie isikuandmeid, mida kogume teilt selle käigus, kui suhestute meie projektiga, näiteks kasutades meie veebilehte, liitudes meie üritustega või rakendades projektipartnerite loodud veebitööriistu.

InnoCAPE kogub isikuandmeid nendelt, kes kasutavad meie digiküpsuse hindamise (DMA) ja kompetentsikaardi (CMAP) jaoks mõeldud veebipõhiseid tööriistu ja veebilehti, ning töötleb neid nõuetekohase hoolsusega kooskõlas kõigi kohaldatavate nõuetega, mis on kehtestatud Leedu Vabariigi isikuandmete kaitse õigusaktide ja muude seadustega, mis reguleerivad isikuandmete haldamist ning kaitset.

i) Töödeldud isikuandmed ja andmeallikad

InnoCAPE kogub oma kasutajatelt järgnevat teavet: i) kasutajaandmed, ja ii) tehnilised andmed. Kuigi tehnilisi andmeid ei kasutata üldjuhul teie isiku tuvastamiseks, võib teie isik olla mõnikord nende põhjal siiski tuvastatav. Sellisel juhul võib kehtivate seaduste kohaselt lugeda tehnilisi andmeid samuti isikuandmeteks.

Me kogume DMA või CMAP kaudu ning töötleme meie liikmete ja külastajate kohta järgmisi kasutajaandmeid: i) ees- ja perekonnanimi, ii) aadress, iii) telefoninumber, iv) e-posti aadress, v) teie asukoht meie teenuste kasutamise ajal, vi) haridusasutus või erioskused töökohas, (vii) ettevõtte andmed (kirjeldus, veebiaadress, sotsiaalmeedialingid jms).

InnoCAPE kogub kasutajaandmeid meie liikmete ja külastajate kohta mitmel viisil, sealhulgas meie teenuste või veebipõhiste tööriistade (nt DMA ja CMAP) kasutajaks registreerimise, uudiskirja tellimise, mõnele meie üritusele registreerimise või vormi täitmise kaudu.

InnoCAPE ja/või meie volitatud kolmanda osapoole teenusepakkujad koguvad tehnilisi andmeid automaatselt, kui külastate või kasutate meie teenuseid või veebilehti. Tehnilised andmed võivad sisaldada veebilehitseja nime, kasutatava arvuti või seadme tüüpi, veebilehel veedetud aega, teenuste kasutamist, külastuste kellaaega ja kuupäeva, surfamisharjumusi, IP-aadressi, operatsioonisüsteemi ning muud sarnast tehnilist teavet.

InnoCAPE'i DMA ja CMAP veebilehtede külastamisel (sh küpsiste, Google Tagsi, Analyticsi jms kasutamisel) kasutame teabe kogumiseks ja salvestamiseks erinevaid tehnoloogiaid.

Küpsiste abil on meil võimalik arvutada meie veebilehti külastavate inimeste arvu ja jälgida veebilehe kasutusviisi. Samuti kasutame küpsiseid, mis muudavad veebilehe kasutamise teie jaoks hõlpsamaks, näiteks pidades meeles kasutajanimesid, salasõnu ja (keele) eelistusi. Lisaks kasutame ka jälitus- ja analüütilisi küpsiseid, et näha, kui hästi kasutajad meie teenuseid vastu võtavad.

Teil on võimalik seadistada oma veebilehitseja selliselt, et see keelaks küpsiste kasutamise või teavitaks teid küpsiste saatmisest. Sellisel juhul palume arvesse võtta, et mõned meie veebilehe ja teenuste osad ei pruugi korralikult töötada. Lisateavet küpsiste ja nende kustutamise kohta leiate veebilehelt www.allaboutcookies.org.

Meie veebileht kasutab Google Analyticsit ja teisi veebianalüütika teenuseid (nt Google Tag Manager), et koostada külastuste kohta aruandeid, mis aitaksid meil oma veebilehte ja teenuseid parendada. Ülevaate saamiseks Google Analyticsi kohta külastage veebilehte http://www.google.com/analytics/. Ülevaate saamiseks Google Tag Manageri kohta külastage veebilehte https://support.google.com/tagmanager/answer/6102821?hl=en.

ii) Teie isikuandmete töötlemise eesmärgid ja õiguslik alus

Teie isikuandmete töötlemisel InnoCAPE'i poolt on mitu eesmärki:

Meie teenuste osutamiseks ja teiega sõlmitud lepingu täitmiseks töötleb InnoCAPE teie isikuandmeid eelkõike selleks, et saaksime teile oma teenuseid pakkuda. See hõlmab selliste andmete töötlemist, mis on saadud digiküpsuse hindamise veebipõhise tööriista kasutamise kaudu ebaisikulisel ja koondatud kujul, et analüüsida digiteerimise olekut erinevates tööstusharudes ja geograafilistes piirkondades. Kasutame neid andmeid ka teiega ühenduse võtmiseks, kui olete selleks soovi avaldanud, et saaksime pärast digiküpsuse hindamist pakkuda teile täiendavat abi.

InnoCAPE töötleb teie isikuandmeid kliendisuhtluse osana, et võtta teiega meie teenuste osas ühendust ning teavitada teid meie teenuste muudatustest. Samuti kasutatakse teie andmeid uuringute ja analüüside tegemiseks, et täiustada meie teenuseid ja veebilehte. Lisaks võime teatud juhtudel kasutada veebilehele sisestatud andmeid teile projektiga seotud teabe edastamiseks e-posti teel, kui olete meile selleks oma nõusoleku andnud.

Samuti võime oma teenuste kvaliteedi parandamiseks töödelda teavet teenuste kasutamise kohta. Võimaluse korral kasutame selleks ainult koondatud ja isikut mittetuvastavaid andmeid.

iii) Andmete saajad

Jagame teie isikuandmeid InnoCAPE’i konsortsiumi ja INTERREG Euroopa Läänemere piirkonna programmi haldusasutuse/ühissekretariaadi organisatsiooni piires ainult siis ja nii palju kui see on mõistlikult vajalik meie teenuste osutamiseks ja arendamiseks ning projekti elluviimiseks.

Me ei jaga teie isikuandmeid kolmandate osapooltega väljaspool InnoCAPE'i, välja arvatud juhul kui ilmneb üks järgmistest asjaoludest:

See on vajalik käesolevast isikuandmete kaitset käsitlevast avaldusest tulenevalt

Juhul kui kolmandad osapooled vajavad oma teenuste osutamiseks juurdepääsu isikuandmetele, rakendab InnoCAPE asjakohaseid lepingulisi ja korralduslikke meetmeid, tagamaks teie andmete töötlemise eranditult käesolevas isikuandmete kaitset käsitlevas avalduses täpsustatud eesmärkidele vastavalt ning kooskõlas kõikide kohalduvate õigusaktide ja määrustega. Lisaks võime edastada teie isikuandmeid oma sidusettevõtetele või teistele usaldusväärsetele ettevõtetele või isikutele töötlemiseks meie asemel, vastavalt meie juhistele ning kooskõlas meie isikuandmete kaitset käsitleva avalduse ja teiste asjakohaste konfidentsiaalsus- ja turvameetmetega.

See on vajalik juriidilistel põhjustel

Võime jagada teie isikuandmeid kolmandate osapooltega väljaspool InnoCAPE'i, kui usume, et juurdepääs isikuandmetele ja nende kasutamine on mõistlikult vajalik, et: i) järgida kõiki kohalduvaid õigusakte, määrusi ja/või kohtumäärusi; ii) avastada, ära hoida või muul viisil tegeleda pettuste, turvalisuse või tehniliste probleemidega; ja/või iii) kaitsta InnoCAPE'i, meie kasutajate või avalikkuse huve, vara või turvalisust niivõrd, kui see on seadusega kooskõlas. Võimalusel teavitame teid sellisest töötlemisest.

iv) Andmete säilitamise aeg

InnoCAPE ei säilita teie isikuandmeid kauem, kui on seadusega lubatud ja vajalik nende eesmärkide täitmiseks, milleks andmeid koguti. Säilitamise periood sõltub teabe olemusest ja töötlemise eesmärkidest. Seepärast võib maksimaalne säilitamise periood tehniliste andmete puhul kasutusotstarbest tulenevalt varieeruda, kuniks meie veebileht internetis avatud on. Me säilitame teie isikuandmeid teenuste osutamise kohta maksimaalselt viis aastat pärast projekti lõppu, milleks on DMA ja CMAP puhul oktoober 2021.

v) Teie õigused

Õigus oma andmetele ligi pääseda

InnoCAPE võimaldab teil ligi pääseda meie töödeldavatele isikuandmetele. See tähendab, et võite meiega ühendust võtta ja küsida teavet teie kohta kogutud ja töödeldud isikuandmete ning nende andmete kasutamise eesmärkide kohta.

Õigus oma andmeid parandada

Teil on õigus taotleda meiega ühendust võttes enda kohta kogutud valede/ebatäpsete, mittetäielike, aegunud või ebavajalike isikuandmete parandamist ja täiendamist.

Kõikide andmete kustutamise õigus

Samuti on teil õigus taotleda oma isikuandmete kustutamist meie süsteemidest. Tuleme sellistele soovidele vastu, välja arvatud juhul kui meil on olemas seaduslik alus andmeid mitte kustutada. Andmete kustutamise korral ei pruugi meil olla koheselt võimalik ära kustutada ka kõiki järelejäänud koopiaid aktiivsetest serveritest ja varusüsteemidest.

Õigus esitada vastuväiteid oma andmete konkreetset laadi kasutamisele

Võite esitada oma isikuandmete konkreetset laadi kasutamisele vastuväiteid, kui neid andmeid töödeldakse muudel eesmärkidel, kui see on vajalik meie teenuste osutamiseks või seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks. Samuti võite esitada vastuväiteid oma isikuandmete edasisele töötlemisele, millele te eelnevalt nõusoleku olite andnud. Kui esitate vastuväite oma isikuandmete edasisele töötlemisele, võib see halvendada meie teenuste osutamise kvaliteeti.

Õigus taotleda oma isikuandmete töötlemise piiramist

Võite taotleda meilt oma isikuandmete konkreetset laadi töötlemise piiramist. Samas võib see halvendada meie teenuste osutamise kvaliteeti.

Õigus andmete teisaldatavusele

Teil on õigus taotleda, et saadaksime teile teie isikuandmed eesmärgiga edastada need mõnele teisele vastutavale töötlejale.

Kuidas oma õigusi kasutada?

Saate oma õigusi kasutada, saates meile ülaltoodud aadressidel kirja või e-kirja, milles olete ära märkinud oma nime, aadressi, telefoninumbri ja kehtiva isikut tõendava dokumendi koopia. Kui leiate, et meie isikuandmete töötlemine on vastuolus kohalduvate andmekaitsealaste õigusaktidega, võite esitada kaebuse kohalikule andmekaitsega tegelevale järelevalveasutusele.

vi) Teabekaitse

Kasutame kõiki mõistlikke ja asjakohaseid turvameetmeid, et kaitsta meie valduses olevaid isikuandmeid InnoCAPE'i volitamata juurdepääsu, nende loata muutmise, avalikustamise või hävitamise eest. Meetmed hõlmavad vajaduse korral krüpteerimist, tulemüüre, turvaseadmeid ja juurdepääsuõiguste süsteeme. Kui turvameetmetest hoolimata peaks ilmnema turvarikkumine, millel võib olla teie privaatsusele negatiivne mõju, teavitame teid rikkumisest võimalikult kiiresti.

vii) Eeskirja muutmine

Privaatsuseeskiri avaldatakse eesti keeles ja seda võidakse aeg-ajalt muuta. Kehtiva versiooni leiate meie veebilehelt https://innocape.eu/privacy-policy/. Jätame endale õiguse käesolevat privaatsuseeskirja igal ajal muuta. Kõik muudatused avaldatakse meie kodulehel, et saaksite muudatustest teada. Käesolevat privaatsuseeskirja uuendati viimati 1. detsembril 2020.

 

KUIDAS MEIEGA ÜHENDUST VÕTTA:

Sunrise Valley teadus- ja tehnoloogiapark

Sauletekio ave 15, LT-10224 Vilnius [Leedu]

Tel. +370 640 56547

E-post: info@innocape.eu